სამეცნიერო თემატიკები

 სავარაუდო სექციები: 

  • აგროეკოლოგია
  • ანთროპოგენური ზემოქმედების შეფასება
  • ატმოსფეროს ეკოლოგია
  • ბიოეკოლოგია
  • ბიომრავალფეროვნება და კონსერვაცია
  • ბუნებათსარგებლობა
  • ბუნებრივი კატასტროფები
  • ბუნებრივი მემკვიდრეობის დაცვა 
  • ბუნებრივი რესურსების ამოწურვა
  • გარემოსდაცვითი პოლიტიკა
  • გარემოს დეგრადაცია                                
  • გაუდაბნოება
  • გეოეკოლოგია
  • დაბინძურების კონტროლი
  • ეთნოეკოლოგია
  • ეკოლოგიური ანთროპოლოგია
  • ეკოლოგიური განათლება
  • ეკოლოგიური დაგეგმარება

  • ეკოლოგიური ექსპერტიზა
  • ეკოლოგიური მენეჯმენტი
  • ეკოლოგიური რისკის შეფასება
  • ეკოლოგიური სამართალი
  • ეკოლოგიური ტურიზმი 
  • ეკომიგრაციები
 

  • ეკოსისტემების ეკოლოგია
  • ეკოტოქსიკოლოგია
 
  • ენერგია და გარემო
  • ეროზიული პროცესები

  • ზღვის/ოკეანის ეკოლოგია
  • იშვიათი სახეობების გადაშენება
  • კატასტროფების რისკის შემცირება
  • კლიმატის ცვლილება
  • კრიტიკული ტერიტორიები
  • კულტურული ძეგლების დაცვა

  • ლანდშაფტთა დინამიკა
  • მდგრადი ეკოლოგიური განვითარება
  • მიწის დეგრადაციია

  • მოწყვლადი რეგიონები
  • მყინვართა დინამიკა
  • ნაპირდაცვა
  • ნარჩენების მართვა
  • ნიადაგების ეკოლოგია
  • რაციონალური ბუნებათსარგებლობა
  • სამედიცინო ეკოლოგია
  • სანაპირო ზოლის დინამიკა
  • ტყის ეკოლოგია 
  • ცივილიზაციების ეკოლოგია
  • წყლის სანიტარია
  • ჰიდროეკოლოგია

კონფერენციის თემატიკები შეზღუდული არ არის.
 შენიშვნა: დამატებითი თემატიკების შეთავაზება ავტორებისაგან მიღებული იქნება მადლიერებით.