პუბლიკაციები:


საერთაშორისო სამეცნიერო მრჩეველთა კომიტეტის გადაწყვეტილებით
მიღებული 
მოხსენებები დაიბეჭდება კონფერენციის  მასალებში
Proceedings ICAE-2015.

შერჩეული ნაშრომებისათვის შეთავაზებული იქნება საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალის
American Journal of Environmental Protection, AJEP (SciencePG) 
სპეციალური გამოშვება "Applied Ecology: Problems, Innovations"


ScPG  

ISSN:2328-5680 (Print)
ISSN:2328-5699 (Online)
     

AJEP ჟურნალი რეფერირდება და ინდექსირდება შემდეგ მონაცემთა ბაზებში: 
WorldCat; CrossRef; Academickeys; Researchbib; Directory of Research Journals Indexing (SRJI); 
Polish Scholarly Bibliography (PBN); Electronic Journals Library (EJL); Zeitschriftendatenbank (ZDB);  JournalSeek; 
EZB; Wissenschaftszentrum Berlin (WZB); Chemical Abstract Services (CAS).
Indexing

ინსტრუქციები სტატიების მოსამზადებლად, რომლებიც გამოქვეყნდება  ICAE-2015-ის მასალებში
(Proceedings ICAE-2015) ან  AJEP-ის სპეციალურ გამოშვებაში (Special Issue of AJEP),
განთავსებულია კატეგორიაში „სტატიისა და თეზისების წარდგენა“.